[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 10th, 2020: KASHRUTH

Definition: KASHRUTH*KASHRUTHS n the Jewish dietary laws

Anagrams: (none)

Hooks: kashruthS

Ana-hooks: (none)

'Typos': kashruts

Blana-grams: Futharks hatBrush khutBahs Mukhtars tushkarS

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahs ar ark arks ars art arts as ash ask at auk auks ha hah hahs hark harks harsh hart harts has hash hask hast hat hath hats haut huh hurst hurt hurts hush husk hut huts ka karst kart karts kas kashrut kat kats khat khats khurta khurtas kraut krauts ksar kurta kurtas rah rahs raku rakus ras rash rast rat rath raths rats ratu ratus rhus rukh rukhs rusa rush rusk rust rut ruth ruths ruts sar sark sat sau saut sh sha shah shakt shark shat shh shura shut ska skart skarth skat skua st star stark suk sukh sur sura surah surat sutra ta tahr tahrs tak taks tar tars tas tash task tau taus thar thars thrash thru thrush thus trash tsar tsk turk turks tush tushkar tusk tuskar uh ur ursa us ut uta utas uts


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024